13:02:45 | 29.06.2023

Plan razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Plan razvoja Zadarske županije temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Zadarsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja.

Vijećnici Skupštine Zadarske županije usvojili su 5. travnja 2022. godine Plan razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Planom razvoja Zadarske županije utvrđuje se srednjoročna vizija, prioriteti i ciljevi razvoja Zadarske županije te drugi obvezujući elementi sadržaja srednjoročnih akata strateškog planiranja  na područnoj (regionalnoj) razini propisani zakonom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koordinirala je izradu Plana razvoja Zadarske županije. Javna ustanova ima status regionalnog koordinatora za Zadarsku županiju, odnosno osnovana je s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Županije te je zadužena za obavljanje poslova od javnog interesa.

Uvažavajući odredbe Zakona o zaštiti okoliša  (NN, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plan i programa na okoliš (NN, broj 3/17), a sukladno mišljenju nadležnog tijela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, u postupku izrade Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine nije bilo potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Plan razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Dodatak 1. Tablični prikaz Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027.

Dodatak 2. Osnovna analiza stanja

Dodatak 3. SWOT ANALIZA: Analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji Zadarske županije

Dodatak 4. Analiza upitnika za predstavnike jedinica lokalne samouprave

Dodatak 5. Analiza upitnika za građane „Budućnost Zadarske županije kakvu želimo”

Dodatak 6. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Dodatak 7. Mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš

Dodatak 8. Završno izvješće prethodnog vrednovanja

 

Odluka o pokretanju postupka izrade Plan razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Zadarske županije

Rješenje o imenovanju članova Partnerskog vijeća Zadarske županije

Rješenje o izmjeni članova Partnerskog vijeća Zadarske županije

Poslovnik o radu Partnerskog vijeća

Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš

Rješenje o izmjeni Rješenja od 20. siječnja 2021.

Rješenje o izmjeni Rješenja od 1. veljače 2023.

Odluka o donošenju Plana razvoja Zadarske županije  2021. – 2027.

Poslijednja izmjena dana 29.06.2023