Prije izmjena Zakona o regionalnom razvoju aktivnosti Agencije ZADRA NOVA bile su usmjerene prema koordinaciji regionalnog razvoja, izradi strateških dokumenata, pripremi i provedbi EU projekata, privlačenju ulagača u Zadarsku županiju i pružanju podrške malom i srednjem poduzetništvu, te prema uspostavi procesa kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom.

Krajem 2018. godine Agencija ZADRA NOVA uspješno je prošla postupak akreditacije pa je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN, 147/14, 123/17, 118/18) postala regionalni koordinator.

Ustanova kao regionalni koordinator obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

 • izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač,
 • provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
 • pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
 • pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
 • provođenje županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač,
 • provođenje programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Ustanova je dužna kao regionalni koordinator, osim navedenih poslova javnih ovlasti, bez naknade, obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

 • upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
 • koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
 • provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
 • obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj,
 • surađivanje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije,
 • usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj,
 • obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
 • sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.