Agencija ZADRA NOVA ima središnju ulogu u pripremi strateških dokumenata regionalne i lokalne razine u Zadarskoj županiji. Ustanova sudjeluje u izradi nacionalnih strateških dokumenata, regionalnih dokumenata strateškog planiranja i ostalih dokumenata strateškog planiranja po ovlaštenju osnivača te u praćenju stanja i provjeri usklađenosti dokumenata strateškog planiranja