Agencija ZADRA NOVA, osim što, kao regionalni koordinator pruža stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provodi projekte u kojima ima ulogu nositelja ili partnera. 

Projekti u provedbi

ZADRA NOVA ZA VAS

Svrha projekta ZADRA NOVA ZA VAS je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ...

Više o projektu

PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution

Projektom PEPSEA želi se povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog ...

Više o projektu

STREAM - Strategic Development of Flood Management

Cilj projekta STREAM je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava. 

Više o projektu

MADE IN-LAND – MAnagement and DEvelopment of INLANDs

Projekt MADE IN-LAND nastoji uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali te razviti inovativne modele ...

Više o projektu

ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

Projektom ADRIREEF želi se postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti.

Više o projektu

AdriaClim

Cilj projekta AdriaClim je razvoj i poboljšanje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.

Više o projektu

EUROPE DIRECT Zadar

EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara koji približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti ...

Više o projektu

ON TIME- PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer

Glavni cilj projekta ON TIME je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu s ciljem prevencije, rane dijagnostike i liječenja raka.

Više o projektu

LAB-OP - Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Glavni cilj projekta je modernizacija infrastrukture i povećanje razine opremljenosti u području laboratorijske dijagnostike kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika i nadogradnju infrastrukture u području laboratorijske dijagnostike implementacijom PTS i LIS sustava.

Više o projektu

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama hitne medicine povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će korisinicima zdravstvenih usluga biti osigurana visokokvalitetna, dostupnija i ravnomjernija hitna medicinska skrb na području ...

Više o projektu

Moje zdravo dijete-MZD

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kroz niz aktivnosti usmjerenih unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja već ...

Više o projektu

Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka

Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav.

Više o projektu

Društveni kutak

Unaprjeđivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infratrukture.

Više o projektu

Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Cilj projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine.

Više o projektu

Budi spreman i kompetentan!

Projektom će se ojačati organizacijske sposobnosti regionalnog centra kompetentnosti, dok će se uspostavom sustava kvalitete i profesionalnom usmjeravanja učenika i drugih polaznika, te unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca uspostaviti suradnja za povećanje relevantnosti i ...

Više o projektu

Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva

Cilj projekta je unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva s ciljem provođenja učenja temeljenog na radu te povećanja relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu ...

Više o projektu

Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva

Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar ...

Više o projektu

MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - UP.03.3.1.04.0016

Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini - učenicima ...

Više o projektu

Otočka žena

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima što će potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine ...

Više o projektu

CASCADE-Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management

FIRESPILL- Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level

Cilj projekta FIREPILL je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti.

Više o projektu

Nabava komunalnih vozila - ZA ČIŠĆI OKOLIŠ

Cilj projekta "Nabava komunalnih vozila- ZA ČIŠĆI OKOLIŠ" je nabava komunalnog vozila te podizanje razine svijesti stanovništva općine Sali o odvojenom prikupljanju otpada. Samim time, povećat će se udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom ...

Više o projektu

Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvalitete socijalne uključenosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - ASIQ

Osnovni cilj projekta "Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvalitete socijalne uključenosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - ASIQ" je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih ...

Više o projektu

Nabava komunalnog vozila

Opći cilj projekta "Nabava komunalnog vozila" je doprinos unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada.

Više o projektu

Od srca za srce Jadrana

Cilj projekta Od srca za srce Jadrana je provedba aktivnosti koje će doprinijeti ublažavanju Materijalne deprivacije tipa 1 (MD1-nedostatak hrane) te Materijalne deprivacije tipa 2 (MD2- nedostatak osnovne materijalne pomoći). 

Više o projektu

Poželi i stiže ti zaželi

Opći cilj projekta "Poželi i stižže ti zaželi" je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima radi povećanja njihove socijalne uključ...

Više o projektu

Zaželi u Kalima

Cilj projekta "Zaželi u Kalima" je zaposliti nezaposlene žene te im pružiti adekvatno certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada.

Više o projektu

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar

Provedbom projekta doprinijet će se većoj stopi iskoristivosti otpada i nižoj emisiji stakleničkih plinova u okoliš kao i ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Više o projektu

Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali

Cilj projekta je nabava funkcionalog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje razine svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada ...

Više o projektu

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir

Projektom će se nabaviti komunalna vozila te će se korisnicima i javnosti pružiti informacije o odgovornom postupanju s otpadom te sprječavanju nastanka istog.   

Više o projektu

AgroSTEM

Cilje projekta AgroSTEM je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. 

Više o projektu

Mobilni tim Niste sami

Projektom "Mobilni tim Niste sami" uspostavit će se nova socijalna usluga mobilnog tima za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom na području ITU Zadar.

Više o projektu

Ispunite svoju zlatnu dob

Cilj projekta "Ispunite svoju zlatnu dob" je unaprjeđenje socijalnih usluga na području UP Zadra za ranjive skupine kroz razvoj socijalnih usluga i programa za aktivno uključivanje i podizanje socijalne uključenosti te za povećanje zapošljivosti ...

Više o projektu

Moć osjetila

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije ...

Više o projektu

Kreativna škola STEM-a

Cilj projeka "Kreativna škola STEM-a" je jačanje kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima na popularizaciji STEM-a kao horizontalnog „alata“ za goruća pitanja 21. stoljeća u koja nedvojbeno spadaju i klimatske promjene. 

Više o projektu

Uključi se knjigom

Cilj projekta je osnažiti osobe s invaliditetom za socijalno uključivanje kroz kulturne sadržaje te razviti i unaprijediti sustav knjižnice na kotačima namijenjen osobama s invaliditetom. 

Više o projektu

Za bolje sutra, za sretnija jutra

Cilj projekta "Za bolje sutra, za sretnija jutra" je pridonijeti procesu deinstitucionalizacije za djecu s problemima u ponašanju i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Više o projektu