Upravno vijeće upravlja Ustanovom.

Upravno vijeće čine:

Ante Župan - predsjednik Upravnog vijeća

Šime Erlić - član Upravnog vijeća

 Mihovil Čirjak - član Upravnog vijeća

 

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut, uz suglasnost predstavničkih tijela osnivača,

- donosi godišnji program rada,

- donosi financijski plan,

- donosi druge opće akte,

- donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju pojedinačne vrijednosti nekretnina i pokretnina u vlasništvu i druge imovine iznad 200.000,00 do 300.000,00 kuna samostalno, a iznad tog iznosa uz suglasnost nadležnog tijela osnivača,

- donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,

- donosi odluku o rasporedu viška prihoda odnosno pokriću manjka prihoda po godišnjem izvješću,

- raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava ravnatelja,

- odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje, a za koje nije propisana nadležnost ravnatelja,

- odlučuje o drugim pitanjima utvrđena zakonom i ovim Statutom.