21:45:45 | 05.03.2020

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt SOS – Surađuj i ostvari sebe, Kodni broj: UP.01.3.1.01.0084, Dodatka br.3 Ugovoru, Programa dodjele potpora za samozapošljavanje koji sadrži kriterije dodjele i Programa potpora male vrijednosti objavljuje javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

PREDMET POZIVA

Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje – sukladno Uredbi 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU, Uredbi 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore i Zakona o državnim potporama (NN 47/14) -  u sklopu provedbe projekta SOS – Surađuj i ostvari sebe (dalje u tekstu: Projekt), a koji je odobren u okviru poziva “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III” Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuje Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iz Projekta sufinanciranim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u pojedinačnom iznosu do najviše 71.000,00 HRK. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Potpora za samozapošljavanje usklađena je s Uredbom komisije (EU) 1407/2013 o potporama male vrijednosti. Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada Korisnik stekne zakonsko prrvo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).

Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

KORISNICI POTPORE

Korisnici potpora su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina prema Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije za razdoblje 2014.-2020. godine, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju prebivalište na području Zadarske županije
 • budući obrt/trgovačko društvo ima sjedište na području Zadarske županije

Ranjive skupine su:

 • dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina koji su nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina koje su nezaposlene iznad 12 mjeseci)
 • žene
 • mladi (od 15 do 29 godina)
 • hrvatski branitelji
 • članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata
 • djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida
 • djeca dragovoljaca Domovinskog rata
 • osobe s invaliditetom
 • pripadnici nacionalnih manjina
 • osobe od 50 godina i starije
 • ostale ranjive skupine 

NAČIN PRIJAVE

Zahtjev za dodjelu potpore predaje se u zatvorenom paketu/omotnici, isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Put Murvice 14, 23000 Zadar

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno: naznaka “Zahtjev za dodjelu potpora za samozapošljavanje – Ne otvarati”, uz puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva. Na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje zahtjeva. Zahtjevi poslani na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

Datum i točno vrijeme na paketu/omotnici smatra se trenutkom predaje zahtjeva na Poziv, slijedom čega se paket/omotnica bez oznake datuma i točnog vremena, neće razmatrati.

Zaprimanje  zahtjeva za dodjelu potpora dozvoljeno je najkasnije do 20. ožujka 2020. godine  do 15:00 sati bez obzira na način dostave. Prijavitelj samostalno određuje način dostave i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U SKLOPU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

 • Kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti (isključivo nova, ne rabljena oprema).
 • Kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad (isključivo nova, ne rabljena oprema).
 • Kupnja licenciranih IT programa (isključivo novi, ne rabljeni programi).
 • Zakup poslovnog prostora (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji).
 • Troškovi za knjigovodstvene usluge.
 • Obvezni doprinosi na plaću za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu.
 • Edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava.
 • Troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade.
 • Upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti.
 • Izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa.
 • Web hosting, zakup domene, održavanje web stranice.
 • Kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama, isključivo novi namještaj, ne rabljeni).
 • Troškovi atesta i procjene opasnosti.
 • Kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme (isključivo nove, ne rabljene opreme)
 • Kupnja licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti.
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) u slučajevima kada Korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u.

Lista prihvatljivih troškova je iscrpna i svi troškovi koji nisu navedeni na tom popisu, smatraju se neprihvatljivima.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA I OBRASCI

Sastavni dio ovog Javnog poziva je dokumentacija navedena u Prilogu II:

 • Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja (Obrazac 1).
 • Poslovni plan samozapošljavanja s Troškovnikom (Obrazac 2).
 • Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 3).
 • Izjava o nepodmirenim obvezama (Obrazac 4).
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe (Obrazac 5).

Osim propisanih obrazaca potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 • Preslika osobne iskaznice.
 • Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili, ukoliko osoba nije u evidenciji, izjavu osobe da nije redoviti učenik ili student, nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao.
 • Ponude za troškove za koje se traži potpora (u izvornom obliku).
 • Osobe koje imaju prethodno poduzetničko iskustvo u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starije od 30 dana, u izvornom obliku).
 • Dokazi o stečenom formalnom obrazovanju (preslika svjedodžbe, diplome i/ili drugih potvrda).
 • Potvrda o evidenciji staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika).
 • Dokazi o dodatnom obrazovanju, nagradama, priznanjima i sl. (preslika).
 • Dokazi o budućoj poslovnoj suradnji (preslika, npr. pisma namjere, predugovori, iskaz interesa)

Kriteriji za bodovanje sastavni su dio ovog Javnog poziva (Prilog 3).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Program dodjele potpora male vrijednosti iz  Priloga I. sastavni je dio ovog poziva. Dokumentacija Javnog poziva dostupna je na mrežnim stranicama Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA zadržava pravo izmjena/dopuna Poziva tijekom razdoblja trajanja Poziva vodeći računa da predmetne izmjene/dopune ne utječu na postupak ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga.

PREUZMI DOKUMENTE:

Poslijednja izmjena dana 06.03.2020
Označeno u