15:17:02 | 23.01.2023

Ministarstvo poljoprivrede financira radove održavanja šumskih cesta na području primorske Hrvatske

Predmet ovog Javnog pozivaje financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika (u daljnjem tekstu: cesta) na području Primorske Hrvatske. Prema ovom Javnom pozivu Primorska Hrvatska obuhvaća Istarsku županiju, dio Primorsko - goranske županije (općine MošćeničkaDtaga, Lovran, Matulji, Klana, Viškovo, Jelenje, Čavle, Kostrena, Vinodolska općina, gradove opatija, Kastav, Rijeka, Bakar, Kraljevica, Crikvenica' Novi Vinodolski i sve otoke), dio Ličko - senjske Županije (općinu Karlobag, gradove Novalja i Senj), Zadarsku Županiju' Šibensko - kninsku Županiju, Splitsko - dalmatinsku županiju i Dubrovačko - neretvansku Županiju.

Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj Javni poziv je mali šumoposjednik u skladu s člankom 14. stavkom 3' Zakona o šumama (,,Narodne novine", br. 68/18, 115/18, 98lI9,3zl20 i I45l20) koji ima šumu i/ili šumsko zemljište na području katastarske općine u kojoj se cesta na|azi i udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Prihvatljiva su ulaganja u radove održavanja ceste šire od 3 m koja ima gornji stroj od kamena ili tucanika. 

Neprihvatljiva su ulaganja u radove održavanja:

- ceste koja je javno dobro i proteže se na dvije ili više katastarskih čestica

- ceste s pristupnim dijelom na katastarskoj čestici koja nije šuma ili šumsko zemljište i koji dio je duži od 1/3 njezine ukupne dužine ili

- ceste koja prolazi kroz šume u vlasništvu Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijave traje do 20. ožujka 2023.

Detaljnije o Pozivu doznajte ovdje