13:09:46 | 29.06.2023

Plan razvoja tehničke kulture Zadarske županije od 2021. do 2030. godine

Program razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine sektorski je akt strateškog planiranja te čini temeljnu podlogu za poticanje je novih razvojnih projekata za razvoj STEM-a (znanost, tehnologija, inženjerstvo, matematika) i tehničke kulture u Zadarskoj županiji. Cilj izrade Programa razvoja tehničke kulture je i učinkovitija usklađenost u planiranju i realizaciji programa javnih potreba u području STEM-a i tehničkoj kulturi Zadarske županije.

Program razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine usklađen je s Planom razvoja Zadarske županije za razdoblje do 2027. koji je krovni strateški dokument na regionalnoj razini. Program razvoja tehničke kulture sadrži viziju razvoja, opis razvojnih potreba i potencijala, popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda, financijski plan te okvir za praćenje.  

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) župan Zadarske županije donio je Odluku o izradi Programa razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine (KLASA: 630-01/18-1/6, URBROJ:2198-01-22-7, od 13. siječnja 2022. godine) te je ovlastio regionalnog koordinatora Javnu ustanovu Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za izradu i koordinaciju Programa razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine.

Program razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine donesen je Odlukom o donošenju Programa razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine (KLASA: 630-01/18-1/06, URBROJ: 2019-01-22-9) 21. srpnja 2022. godine.

Program razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine

Odluka o donošenju Programa razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine

Poslijednja izmjena dana 29.06.2023