13:09:27 | 29.06.2023

Plan razvoja športa Zadarske županije od 2021. do 2030. godine

Program razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine sektorski je akt strateškog planiranja te čini temeljnu podlogu za poticanje novih razvojnih projekata te učinkovitiju usklađenost u planiranju i realizaciji programa javnih potreba u športu na području Zadarske županije. Program se temelji na analizi postojećeg stanja športa na području Zadarske županije, SWOT analizi te na viziji, posebnim ciljevima i mjerama kojima se definira u kojem smjeru će se razvijati športska djelatnost na području Zadarske županije.

Program razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine, metodološki je usklađen s Planom razvoja Zadarske županije za razdoblje do 2027. koji je krovni strateški dokument na regionalnoj razini te Nacionalnim planom razvoja športa 2019. – 2026. i Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) župan Zadarske županije donio je Odluku o izradi Programa razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine (KLASA: 620-01/18-1/61, URBROJ:2198-01-22-14, od 13. siječnja 2022. godine) te je ovlastio regionalnog koordinatora Javnu ustanovu Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za izradu i koordinaciju Programa razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine.

Programa razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine donesen je Odlukom o donošenju Programa razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine (KLASA: 620-01/18-1/61, URBROJ: 2198-01-22-16) 21. srpnja 2022. godine.

Program razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine

Odluka o donošenju Programa razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine

Poslijednja izmjena dana 29.06.2023