Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

Cilj projekta Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja bio je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Vodeći partner: Pučko otvoreno učilište Algebra

Partneri: Grad Benkovac, Grad Zadar i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Ukupna vrijednost projekta: 994.250,71 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Fond: Europski socijalni fond

Cilj je bio doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima. Specifični cilj projekta je bio omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u Zadarskoj županiji kroz povećanje zapošljivosti provedbom obrazovanjem 42 mlade dugotrajno nezaposlene osobe.

Glavna aktivnost projekta bila je jačanje kapaciteta članova ciljne skupine za upravljanje razvojnim projektima, odnosno selekcija 42 mlade nezaposlene osobe i formiranje 2 obrazovne skupine (u Benkovcu i u Zadru), s ciljem provedbe motivacijske radionice, verificiranog programa obrazovanja „Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ s pravom upisa zvanja u e-radnu knjižicu, analizom potreba lokalnih dionika te razvojem i provedbom specijaliziranih radionica u području EU fondova u skladu sa rezultatima analize. Nakon provedenih edukacija organizirana je i realizirana praksa u partnerskim organizacijama te su polaznici razvijali stvarne projekte za financiranje iz EU fondova pod mentorstvom predavača, te uz kontinuirano profesionalno usmjeravanje.