Priprema lokalnih razvojnih projekata i suradnja na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ dodijeljena su sredstva iz Državnog proračuna RH u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Temelj za dodjelu sredstava bio je Sporazum o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, sklopljen 3. listopada 2017. godine na rok od dvije godine.

Sporazumom su bili predviđeni poslovi prikupljanja statističkih podataka s regionalne razine, izrada analitičkih podloga, definiranje vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva, organizacija participativnih događaja i konferencija te dizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini o važnosti izrade NRS-a, provedba programa Ministarstva za pripremu lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, praćenje provedbe izrade projektno-tehničke dokumentacije te praćenje pribavljanja sredstava za realizaciju pripremljenih projekata. Sve planirane aktivnosti na temelju Sporazuma su realizirane.