Ravnateljica ZADRE NOVE Sanja Peričić i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac u petak 6. listopada u Šibeniku su potpisale sporazum o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Nacionalna razvojna strategija (NRS) ključni je nacionalni strateški dokument Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine u kojem će bit definirana vizija razvoja RH kao i glavni razvojni smjerovi te strateški ciljevi. Ona će biti temelj za programiranje Državnog proračuna i izradu programskog okvira za korištenje sredstava EU fondova i ostalih međunarodnih izvora financiranja dostupnih Republici Hrvatskoj u razdoblju nakon 2020. godine.

Kao regionalni koordinator i jedan od ključnih partnera u participativnom procesu izrade NRS-a, ZADRA NOVA će sudjelovati u prikupljanju statističkih podataka s područja Zadarske županije, izradi analitičkih podloga, definiranju vizije, razvoju smjerova i strateških ciljeva, organizaciji participativnih događaja i konferencija te podizanju svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini o važnosti izrade Strategije. Osim toga, ZADRA NOVA će aktivno sudjelovati u provedbi programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za pripremu lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, praćenju provedbe izrade projektno-tehničke dokumentacije te praćenju pribavljanja sredstava za realizaciju pripremljenih projekata.

Potpisivanjem ovoga sporazuma, vrijednog milijun kuna osnažena je uloga ZADRE NOVE u provođenju politika regionalnoga razvoja, kao i administrativni, financijski i materijalni kapaciteti u svrhu što bolje pripreme za naredno financijsko razdoblje i decentralizaciju sustava upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.