U posljednje vrijeme svjedoci smo kako se sustavno radi na planiranju urbane mobilnosti kojom bi se omogućio održivi prometni razvoj regije u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima.

Upravo toj svrsi pridonosi i 2,468,337.75 eura vrijedan projekt Mobilitas sufinanciran iz programa Mediteran 2014. – 2020., a  u sklopu kojeg je održan sastanak svih partnera na Malti 12. i 13. lipnja.

Sastanku su nazočili i predstavnici ZADRE NOVE kako bi, u koordinaciji sa ostalim partnerima, napravili reviziju dosadašnjih aktivnosti te pomno isplanirali nadolazeće. Sastanci su to čija je svrha, među ostalim, osigurati neometanu provedbu zacrtanih aktivnosti te umanjiti eventualne rizike.

ZADRA NOVA, kao uostalom i ostali partneri, na sastanku je predstavila rezultate istraživanja i prikupljanja indikatora vezanih za održivu urbanu mobilnost za sve destinacije na kojima će se odvijati projektne aktivnosti. Rezultati istraživanja i prikupljeni podaci će se koristiti kao početna točka pri pripremi zajedničkih inovativnih rješenja u urbanoj mobilnosti koja će pridonijeti smanjenju pritiska na prometnu infrastrukturu i smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Kako bi se smanjila emisija stakleničkih plinova poseban naglasak će se staviti na davanje podrške javnom prijevozu i alternativnim vidovima prijevoza, posebno pješačkom i biciklističkom.  Upravo na taj način ostvarit će se održivost prometnog sustava regije, uz planiranje pješačkih staza, pješačkih zona, infrastrukture javnog prijevoza kao i infrastrukture za električne automobile.

Uzmemo li da je promet jedan od gorućih problema kako grada Zadra tako i cijele županije, posebno za vrijeme turističke sezone, benefiti od jednog ovakvog projekta su neosporni.

Projekt Mobilitas završava 30. travnja 2019. godine kada bi trebale biti dovršene i sve planirane aktivnosti.