U sažetku analize stanja (cjelokupna analiza stanja je dodatak ŽRS-u) promatraju se specifičnosti Zadarske županije. Analiza stanja bazira se na kvantitativnim i kvalitativnim podacima i informacijama prikupljenim na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini, a u obzir su se također uzimale i različite studije i istraživanja. Provedena je i usporedba s drugim sličnim područjima (županijama) Hrvatske i EU-a i/ili s nacionalnim prosjekom, kako bi se otkrile razlike u razvoju. Analiza stanja kao dio glavnog dokumenta bazirala se na opsežnim, relevantnim i ažuriranim podacima, koji ukazuju na gospodarske, demografske, socijalne i prostorno-ekološke izazove s kojima se županija suočava. Ovo poglavlje sadrži pregled najvažnijih razvojnih karakteristika, trendova, problema i potreba relevantnih obilježja županije. Sveobuhvatni pregled najvažnijih obilježja Zadarske županije ponudio je temelj za sve daljnje razrade Županijske razvojne strategije.

Osim analize okruženja i resursa, u ovoj Strategiji sagledane su i provedbe prijašnjih strategija. Poglavlje Rezultati provođenja prijašnjih strategija sadrži opis i ocjene ostvarenja i provedbe ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u prethodnim verzijama razvojnih strategija (Regionalni operativni program Zadarske županije 2004. – 2010.  i Županijska razvojna strategija 2011. – 2013.). U rezultatima provođenja tih strategija analizirali su se materijalni pokazatelji rezultata, pokazatelji izlaznih rezultata, financijski pokazatelji te financijska ostvarenost prioriteta i mjera. Iskustva iz provedbe navedenih strategija bila su vrlo korisna za izradu Županijske razvojne strategije do 2020.

Prepoznavanje razvojnih potreba i potencijala prikazano je SWOT analizom, koja sadrži ocjenu snaga i slabosti unutar županije te prilika i prijetnji koje se nalaze izvan županije, a koje su bitne za razvoj svakog od ključnih društveno-gospodarskih područja županije, kao i županije u cjelini. Analiza stanja bila je temelj za izradu SWOT analize, koja daje pregled stvarnih čimbenika razvoja i potencijala za razvoj, ali i ograničenja i prepreka razvoju.

U poglavlju Strateški okvir opisani su vizija, ciljevi, prioriteti i mjere za razvoj županije. Vizija razvoja županije je sažeta i jasna zamisao o željenom i predvidljivom postignuću u razvoju županije. Vizija razvoja Zadarske županije za razdoblje do 2020. s glavnim strateškim ciljevima:

Strateški ciljevi su nadalje razrađeni kroz 14 razvojnih prioriteta, a prioriteti kroz mjere za razvoj. Mjere za razvoj donose aktivnosti u pojedinim područjima, koje predstavljaju okvir za pripremu i izradu konkretnih razvojnih projekata.

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]