Provedeni projekti

Projekti > Provedeni projekti
R.br. Naziv projekta Opis projekta Program
1. Hives Opći ciljevi projekta „HIVES“ (High-Level Innovation for a Value-Driven Exploatation of a Joint S3 in The Adriatic Area) su podržati evoluciju Jadranskog područja u inovacijski prihvatljiv i inteligentni ekosistem te ojačati kapacitete za istraživanje i inovaciju, kao i poticati inovacije u malim i srednjim poduzećima.

 

IPA Jadranska prekogranična suradnja
2. Blue SKILLS Radi se o projektu koji, na jadranskom području, jača integraciju sustava obrazovanja i strukovnog osposobljavanja kroz usklađivanje različitih obrazovnih sustava. Strategija mu je olakšati komunikaciju između obrazovnog sustava i proizvodnog sektora, počevši od školskog sustava pa sve do sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, osobito u sektorima nautičkih i pomorskih tehnologija te turizmu. IPA Adriatic prekogranična suradnja
3. Adriawealth Projektom Adriawealth realizirala se Studija izvodljivosti koja se bavi ispreplitanjem 5 ključnih područja partnerskih projekata, a to su: prirodna i kulturna baština, turizam, umjetnost i film te nove energije. Kako bi se implementirali rezultati kapitalizacije napravljena je Banka rezultata koja je otvorena prema svim projektima financiranim iz IPA jadranske prekogranične suradnje  s ciljem  dugoročnih poboljšanja njihove svijesti u javnosti.  IPA Adriatic prekogranična suradnja
4. HOLISTIC Glavni cilj projekta je poduprijeti održivo upravljanje zajedničkim prirodnim resursima kroz prevenciju požara i poduprijeti održivo korištenje biomase uz istovremeni razvoj prekogranične suradnje projektnih partnera. IPA Adriatic prekogranična suradnja
5. BEE Promoted – Promocija pčelarstva Opći cilj projekta je da se doprinese integraciji gospodarstva u pograničnim područjima, kroz podršku malim i srednjim poduzećima i njihovoj promociji u proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda. IPA CBC-CRO-BIH 2007.-2013.
6. STEP FORWARD – A step forward in strengthening capacities of Zadar County Local Partnership for Employment Opći cilj projekta STEP FORWARD je doprinijeti rastu i održivosti zapošljavanja u Zadarskoj županiji jačanjem kapaciteta lokalnih dionika kroz partnerski okvir. Specifični cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije kroz poboljšanje operativnosti i učinkovitosti rada provedbi i praćenju provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2015-2020, te upravljanju lokalnim inicijativama za poticanje zapošljavanja. Europski socijalni fond
7. Hear Me Out – podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom Opći cilj projekta je podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima osoba s oštećenjem sluha. Specifični cilj projekta je osnažiti osobe sa oštećenjem sluha i njihove obitelji kako bi se potaknula njihova socijalna uključenost i zapošljivost. Europski socijalni fond – Operativni Program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.”
8. AgVenturers – motivacija i edukacija nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije za samozapošljavanje u maslinarstvu i vinogradarstvu Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti i poboljšanju uvjeta života nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije kroz poticanje gospodarskih aktivnosti. Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II
9. I-CIA of SMEs – poboljšanje mogućnosti kompetitivne inteligencije malih i srednjih poduzeća Primarni cilj I-CIA MSP projekta je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Litvi, Bugarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Turskoj, podržavajući osoblje u području kompetitivne inteligencije (CI, Competitive Intelligence) i strategije. Programa za cjeloživotno učenje (EU Lifelong Learning Programme), potprogram Leonardo da Vinci
10. Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Razvoj poslovne infrastrukture – Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.—2013.
11. HERA – TOURISM OF ADRIATIC HERITAGE Cilj projekta HERA je razviti zajedničku prekograničnu platformu za upravljanje i promociju održivog turizma na jadranskom području baziranog na zajedničkom kulturnom naslijeđu. IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013
12. COWORKING ZADAR – SURADNJOM DO INOVACIJA Cilj projekta je potaknuti razvoj poduzetništva i samozapošljavanje te povećati konkurentnost mikropoduzetnika Zadarske županije. Projekt će kroz pokretanje coworking prostora koji odgovara potrebama korisnika, povećati mogućnosti samozapošljavanja i poboljšati usluge podrške za male i srednje poduzetnike, te osnažiti coworking zajednicu korisnika u Zadarskoj županiji. IPA IIIc – Regionalna konkurentnost
13. GuardEn Cilj projekta je integrirani pristup izradi i provedbi lokalnih strategija u svrhu prevencije onečišćenja tla i voda, i rehabilitacije onečišćenih područja. Transnacionalni program suradnje Jugoistočna Europa (SEE)
14. Roof of Rock Cilj projekta je demonstrirati i promovirati održivo korištenje vapnenačkog kamena duž Jadranske obale. IPA Jadranska prekogranična suradnja
15. REPUBLIC-MED Cilj projekta je ocijeniti učinkovitost postojećih nacionalnih alata i metoda za primjenu energetske učinkovitosti u obnovi javnih zgrada i otvorenih prostora. Projekt uključuje eksperimentiranje kroz pilot studije za najčešće tipove javnih zgrada i prostora. Transnacionalni program MEDITERAN
16. BLUENE Temeljni su ciljevi projekta BLUENE identifikacija ključnih dionika sposobnih za pokretanje projekata za iskorištavanje plave energije na mediteranskom području, mapiranje postojećih inicijativa povezanih s rastom i razvojem u području iskorištavanja plave energije i definiranje smjernica za sljedeće programsko razdoblje. Transnacionalni program MEDITERAN
17. REACH-out- training the unemployed to reach out and assist in work engaging persons with intellectual disabilities Projektom se želi osposobiti nezaposlene osoba za posao radnog asistenta osobama s intelektualnim teškoćama. IPA IV
18. WORKOUT Cilj projekta je povećati mogućnost zapošljavanja mentalno retardiranih osoba, te njihovog socijalnog uključivanja kroz rad – zapošljavanjem osoba s lakom mentalnom retardacijom i radnim angažiranjem osoba s umjerenom mentalnom retardacijom kroz klubove, pružit će se dobar primjer ostalim udrugama koje obuhvaćaju svojim djelovanjem socijalno isključene skupine. IPA program – darovnica
19. Competent Stakeholders – a Strong Partnership Projekt će pridonijeti rastu i održivom razvoju ljudskih potencijala u Zadarskoj županiji, jačanjem kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. IPA IV
20. PoTRaGA – Portal for labour market, economy development and Active Labour Market Policy Measures Izrada portala ponude i potražnje tržišta rada Zadarske županije te prekvalifikacije dugoročno nezaposlenih, mladih osoba u zanimanje web-dizajnera i grafičkog dizajnera. IPA IV
21. HAZADR Cilj projekta jest uspostava zajedničkog modela upravljanja i prevencije od okolišnih i tehnoloških rizika na moru sa svrhom jačanja institucionalnih kapaciteta regija/županija, podizanja operativne spremnosti i osposobljenosti ljudskih resursa, skraćivanje vremena provođenja intervencije te poboljšanja efikasnosti postojećih sredstava za intervenciju. IPA Adriatic prekogranična suradnja
22. ECOSEA Cilj projekta je postavljanje preduvjeta stalnom procesu zaštite i unapređenju mora i morskog okoliša baziranog na održivom upravljanju ribarstvom i na izravnim intervencijama obogaćivanju ribljih resursa i biološke raznolikosti. IPA Adriatic prekogranična suradnja
23. EU-FIN, EUROPEAN UNION FISHING NETWORK Cilj projekta financiranog iz programa “Europa za građane” unutar prioritetne osi 2 “Demokratski angažman i građanska participacija-Mjera mreže gradova” jest kultivirati percepciju građana o Zajedničkoj ribarskoj politici i poticati njihovo sudjelovanje u procesu donošenja odluka vezani uz sektor ribarstva. Europa za građane
24. European network for the Promotion of the Covenant of Mayors-ENPCOM project Cilj projekta koji je financiran programom Europa za građane jest stvoriti mrežu građana, lokalne vlasti, industrijskih organizacija i udruženja u borbi protiv klimatskih promjena primjenjujući različita iskustva na lokalnoj razini i određene razvojne metode za unapređenje individualnih i kolektivnih praksi. Projektni partneri su lokalne vlasti, energetske agencije, udruženja iz Italije, Španjolske, Hrvatske, Albanije, Švedske, Danske i Bugarske. Ukupna vrijednost projekta je 100.000 eura. Europa za građane
25. Eko-društveni razvoj u Velebitskom području Cilj projekta je uspostaviti okvir za inovativni međusektorski pristup za eko-društveni razvoj koji će omogućiti lokalnim organizacijama civilnog društva i građanima da aktivno doprinose razvoju lokalne zajednice. IPA IV. Razvoj ljudskih potencijala
26. ITHREU – Italy and Croatia: a partnership for Europe Projekt će unaprijediti suradnju između Italije i Hrvatske na području zajedničkih projekta iz poduzetništva, turizma i javne uprave u cilju povećanja apsorpcijskih kapaciteta za povlačenje sredstava iz EU fondova. Ministarstvo gospodarstva Republike Italije (Low 84/2011 – Balkan)
27. ACOST – Coordinated activities for tourism development Cilj projekta je unaprjeđenje suradnje između Italije i Hrvatske u području turizma te koordinirani razvoj turizma. Ministarstvo gospodarstva Republike Italije (Low 84/2011 – Balkan)
28. Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja Cilj projekta je poboljšanje poduzetničke klime, povećanje konkurentnosti i zaposlenosti u Zadarskoj županiji i to kroz edukaciju i savjetovanje MSP-a te povezivanje MSP-a. Poduzetnički impuls
29. Talking Books Kroz projekt se značajno pospješila socijalna uključenost slijepih i slabovidnih osoba u lokalnu zajednicu i društvo općenito; povećale životne šanse slijepih i slabovidnih osoba za cjeloživotno obrazovanje i zapošljavanje. IPA RH – BiH
30. Una – Spring of life Cilj projekta je zajednički razvoj i promocija Izvora Une u Hrvatskoj i Slapova Une i starog grada Ostrovice na području Martin Broda u Bosni i Hercegovini kao dijelove okolišno integriranog zajedničkog turističkog proizvoda uz razmjenu iskustava među svim dionicima u prekograničnom području gornjeg toka Une. IPA RH – BiH
31. Izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni ”Šopot”  Razvojna agencija Zadarske županije je bila partner u provedbi. Ukupna vrijednost projekta iznosi851.256,32 € od čega su 75 % sredstva bespovratne pomoći EU, a 25 % su sredstva iz proračuna Grada Benkovca. Provedba projekta započela je prosincu 2007. i do studenog 2009. izgrađena je vodovodna mreža, fekalna kanalizacija, elektro rasplet, javna rasvjeta za prvu fazu poslovne zone (površina 29 ha) te je izgrađen uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda za cijelu poslovnu zonu Šopot. Phare 2005 Grant shema za razvoj poslovne infrastrukture
32. Projekt SIPA „Strenghtening of Institutions for protected areas“ ZADRA je kao partner sudjelovala u provedbi projekta SIPA. Nositelj projekta je bila Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a ostali partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije, Nacionalni Park Krka, te talijanske organizacije COOSS Marche i Zanzibar. Glavni cilj projekta je bio razviti sustav za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji, kroz jačanje upravljačkih tijela ustanova, kroz razvoj visokokvalitetne ekološki održive turističke ponude, te kroz suradnju i razmjenu dobre prakse sa talijanskim partnerima. Ukupna vrijednost projekta je 187,697.60 eura od čega je EU je financirala 93.848,80 eura ili 50% ukupne vrijednosti projekta, dok su ostali izvori financiranja bili: UNDP sa 30.970,10 eura ili 16,50%, te partneri uključeni u projekt sa 62.878,79 eura ili 33,50%. PHARE 2006 Program Jadranske prekogranične suradnje
33. Projekt ”KAMEN”   ZADRA je sudjelovala u projektu „Kamen“ kao suradnik na projektu. Nositelj projekta s Hrvatske strane je Razvojna agencija Splitsko dalmatinske županije, a s BiH strane Razvojna agencija Zapadne Hercegovine. Partneri na projektu su: HGK SDŽ, Klesarska škola Pučišta i Gospodarska Komora Hercegovačko neretvanske županije. Ukupna vrijednost projekta bila je 560.478,03 eura. Opći cilj projekta je doprinos razvoju gospodarstva u prekograničnom području Dalmacije i Hercegovine kroz razvoj i promociju poduzetništva u sektoru eksploatacije i obrade kamena. Projekt je započeo 21.2.2011 a završen je 21.12.2012. IPA CBC-CRO-BiH
34. WORK-out: improving skills of people with intellectual disabilities for social inclusion Razvojna agencija Zadarske županije je pripremala projekt WORK OUT i sudjelovala u provedbi kao suradnik na projektu. Nositelj projekta je bila Bjelovarsko-bilogorska županija, partneri na projektu su HZZ područna služba Zadar, Udruga Svjetlo Zadar i Društvo za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Bjelovar,a suradnici na projektu su HZZ područna služba Bjelovar, Zadarska županija i Razvojna agencija Zadarske županije. Opći cilj projekta je bio doprinijeti socijalnom uključivanju osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji, pružajući osobama s mentalnom retardacijom pomoć u pristupu tržištu rada. Ukupna vrijednost projekta je bila 92.474,49 eura. Provedba projekta započela je 31.12.2010 i trajala je 12 mjeseci. IPA IV
35. Projekt ”Razvoj investicijskog okruženja – CIFR” Projekt je nastavak dvije prethodne faze ICPR programa u kojima je sudjelovalo 12 županija, a koje su provedene 2006., 2007. i 2008. godine sredstvima EU (CARDS) i USAID-a. Sve županije koje su sudjelovale u projektu primile su certifikat za uspješno završen rad na projektu i imaju mogućnost korištenja logotipa „CROATIAN INVESTOR FRIENDLY REGION – CIFR“.  Cilj projekta je unaprjeđenje suradnje gospodarstva, institucija i obrazovnog sektora te uspostava sustava koji će ciljano usmjeravati strana ulaganja i može brzo odgovoriti zahtjevima ulagača. Glavne aktivnosti u okviru ovog projekta su rad na unaprjeđenju standarda investicijskog okruženja, uspostava One Stop Service centra te osmišljavanje i provedba outreach kampanje. IPA3c
36. Projekt „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business)“  Dana 22. listopada 2010. godine ZADRA je potpisala ugovor sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva o sudjelovanju u projektu „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business)“. Cilj projekta je poboljšati konkurentnost subjekata malog gospodarstva putem poticanja i podržavanja korištenja e-business rješenja, a time i poboljšanja njihove efikasnosti i produktivnosti, kvalitete proizvoda i usluga te pristupa informacijama i tržištima putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja. Ukupna vrijednost projekta je 1,6 mil EURa odnosno cca 160.000 EURa po potpornoj instituciji. IPA 3c
37. Projekt Tehnička pomoć za učinkovitu provedbu programa bespovratnih potpora  Početkom 2010 godine ZADRA je za potrebe grada Biograda n/m pripremila projektni prijedlog za natječaj dodjele tehničke pomoči za učinkovitu provedbu programa bespovratnih potpora. Osnovna svrha projekta tehničke pomoći je potpora učinkovitoj provedbi programa bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu u 10 županija koje zaostaju u razvoju. Projekt je odobren te je Grad Biograd n/m dobio pomoć u ispunjavanju prijavnog obrasca, pomoć pri izradi projektne dokumentacije za prijavu projekta. Na natječaj IPA 3c uz pomoć konzultanata tehničke pomoći i djelatnika ZADRA-e prijavljen je projekt Kulturno turističkog Info centra u Biogradu . IPA 3c
38. CB-GREEN: Prekogranično-zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje Cilj projekta CB-GREEN bio je zaštititi i očuvati okoliš te potaknuti uporabu održivih izvora energije u Zadarskoj županiji i Hercegovačko-neretvanskoj županiji kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti javnosti o energetskoj učinkovitosti i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije u javnom sektoru. Ukupna vrijednost projekta je bila 499.066,54 eura od čega se iz sredstava Europske unije, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013. financira 84,22%. Projekt CB-GREEN provodio se u suradnji 6 partnerskih institucija te jedne suradničke institucije. Nositelji projekta su bili Grad Zadar i Općina Neum, a partneri u projektu su bili Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, udruga Eko Zadar, Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH, Grad Mostar te u svojstvu suradnika udruga Mare Nostrum. IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013.
39. enGAGING: Gamification as Applied Growth-Hacking and Incubating method for improving New Ground-Based Skills in Start-uppers and Enterprises Cilj ovog projekta bilo je stvaranje pilot programa za formalno, informalno i neformalno osposobljavanje koji će se moći replicirati u poslovnim akceleratorima, poslovnim školama, istraživačkim centrima, coworking prostorima, te javnim ustanovama koje djeluju u području potpore poduzetništvu. Uz Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVU, koja je bila koordinator međunarodnog konzorcija, u partnerstvu je sudjelovao i Grad Zadar, a konzorcij partnera se sastojao od 8 organizacija iz Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Portugala.  Vrijednost projekta bila je 230. 597,00 EUR-a,  provedba se odvijala od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2017. godine.  Erasmus + program
40. European Coworking Network Kroz projekt je uspostavljeno partnerstvo i suradnja između šest coworking prostora u različitim europskim zemljama. Koordinator projekta je bila Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, koja je okupila u partnerstvo različlite operatere i lokalne inicijatore coworking koncepta: Grad Zadar i udruga Pokreni ideju (Impact Hub Zagreb) kao partneri iz Hrvatske, Betacowork Collaborative Working iz Belgije, Socialas inovacijas centrs iz Latvije, P-55 Ltd (LOFFICE) iz Mađarske i Sociedad de Promocion Economica de Gran Canaria iz Španjolske.

Vrijednost projekta je bila 170.000,00 EUR-a. Projekt se realizirao od kolovoza 2015. godine, do istog mjeseca 2017. godine.

Erasmus + program
41. Foster Children Rights: fostering rights of young children with disabilities and their families Provedba 18-mjesečnog projekt je započela 1. studenog 2015. godine. Nositelj mu je bila Udruga Društvo naša djeca, a partneri Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Grad Zadar, Zadarska županija, Caritas Zadarske nadbiskupije, Volonterski Centar Zadar te Udruga Maraške. Ukupna vrijednost projekta je bila 130.186,90 EUR-a. Glavni cilj projekta bio je osigurati učinkovitu provedbu standarda EU u provedbi prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji.  Ciljana skupina su mala djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji, osiguravatelji lokalnih zdravstvenih i socijalnih usluga, stručnjaci koji rade s malom djecom te organizacije civilnog društva koje se bave djecom.  IPA I
Pomoć u
tranziciji i
izgradnja
institucija
42. COWORKMED – Social Innovation Research on Coworking Cilj projekta je bio povezivanje poduzeća, istraživačkih i razvojnih centara, institucija visokog obrazovanja, javnog i civilnog društva radi poticanja ulaganja u inovativno poduzetništvo. Kroz projekt su razvijene smjernica za bolje povezivanje coworking prostora i mobilnost poduzetnika unutar zemalja Mediterana. Interreg MED 2014.-2020.
43. InZad inkubator 2.0 Projekt je bio usmjeren na poboljšanje platforme za pokretanje i početak rada MSP-ova i omogućavanje bolje šanse za njihovu održivost na tržištu. Jedna od projektnih aktivnosti je bila je obnova, uređenje i opremanje postojeće zgrade inkubatora na Novom Bokanjcu.

Ukupna vrijednost projekta bila je 6.177.659,64 kuna, te se financira u 100% iznosu bespovratnim sredstvima .

Europski fond za regionalni razvoj

 

Vijesti

16 kol. '19

Educirajte se uz film  MELAdetect – Sa suncem odgovorno

MELAdetect – Sa suncem odgovorno, naziv je edukativnog filma nastalog u sklopu provedbe projekta MELAdetect sufinanciranog EU sredstvima. Ovaj 25-minutni film prikazuje pacijenta koji je uočio...

09 kol. '19

Zero Waste Blue pokazao kako sportski događaji i očuvanje prirode mogu ići „ruku pod ruku“

Aktivnosti i postignuti rezultati projekta Zero Waste Blue predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj 9. kolovoza 2019. godine. Okupljenima su se u ime organizatora Agencije za razvoj...

07 kol. '19

Poziv na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno”

Pozivamo Vas na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno” koji je izrađen u sklopu provedbe projekta MELAdetect. Promocija će se održati u prostorijama Gradske...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]