Opis projekta: Cilj projekta jest uspostava zajedničkog modela upravljanja i prevencije od okolišnih i tehnoloških rizika na moru sa svrhom jačanja institucionalnih kapaciteta regija/županija, podizanja operativne spremnosti i osposobljenosti ljudskih resursa, skraćivanje vremena provođenja intervencije te poboljšanja efikasnosti postojećih sredstava za intervenciju.

Uloga ZADRA nove:  ‘In house’ pružatelj usluga

Vrijednost projekta na području Zadarske županije (€): 284.930,00

 

Dana 1. listopada 2012. godine započela je provedba projekta HAZADR (punog naziva: Strengthening common reaction capacity to fight sea pollution of oil, toxic and hazardous substances in Adriatic Sea) u kojem kao projektni partner sudjeluje Zadarska županija. Projekt HAZADR će se realizirati u sklopu programa IPA Adriatic prekogranične suradnje i svojim projektnim aktivnostima doprinosi ciljevima programa i prioritetu 2.  Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika, mjeri 2.2. Upravljanje prirodnim i kulturnim bogatstvima i sprječavanje prirodnih i tehnoloških rizika. Ugovor o (su)financiranju projekta sa Europskom komisijom (br.: 2°ord/092/HAZADR) potpisan je 29. listopada 2012. godine.

Glavni cilj projekta je uspostava prekogranične suradnje u prevenciji rizika i u upravljanju intervencijama, kako bi se smanjio rizik od onečišćenja Jadranskog mora, te jačanje zajedničkih sposobnosti zajednica uz Jadransko more za reakciju protiv okolišnih i tehnoloških opasnosti u slučaju iznenadnih onečišćenja mora.

 

Specifični ciljevi koji će biti ostvareni provođenjem zajedničkih aktivnosti:

  • izrada GIS karte osjetljivih područja ugroženih prirodnim i ljudskim čimbenicima te procjena rizika za cjelokupno područje Jadranskog mora, također i izrada smjernica za usklađenje postojećih Planova intervencija u slučaju iznenadnih onečišćenja mora koji bi uključivali i područja koja direktno ne sudjeluju u projektu, ali su ugrožena onečišćenjem uljima, opasnim i štetnim tvarima u slučaju velikih pomorskih nesreća;
  • kreiranje aplikacije, koja bi na temelju matematičkog izračuna o kretanju morskih struja i vremenskih uvjeta prikupljenih HF radarima, predvidjela dinamiku kretanja štetnih tvari u slučaju izlijevanja;
  • skraćivanje vremena dolaska interventnih ekipa na mjesto pomorske nesreće koje bi bilo postignuto održavanjem dviju zajedničkih prekograničnih vježbi na području Sjevernog i Južnog Jadrana;
  • nabava potrebne opreme za intervencije i stvaranje zajedničke baze podataka o raspoloživim sredstvima za intervenciju duž jadranske obale i program za rano upozoravanje;
  • uspostava edukacijsko-istraživačkog centra u Rijeci koji bi služio osposobljavanju zapovjednog kadra i operativnog osoblja te informiranju drugih subjekata uključenih u provedbu planova intervencija i prevencije onečišćenja kako bi se poboljšao sustav donošenja odluka unutar zapovjednog lanca kao i način korištenja materijalno-tehničkih sredstava.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.291.127,99 €, dok je Zadarskoj županiji alocirano 284.930,00 € (od čega 85% sufinancirano sredstvima EU, a 15% sredstvima Zadarske županije). Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci.

U projekt je uključeno ukupno 13 partnera. Glavni partner je Regija Puglia. Ostali partneri su uz Zadarsku županiju i županije Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska i Istarska te Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Hrvatske, Regije Emilia-Romagna i Marche, Nacionalni istraživački institut i Nacionalni Institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku iz Italije, Ministarstvo javnih radova i prometa iz Albanije, Nacionalni institut za biologiju iz Slovenije i Institut za biologiju mora iz Crne Gore.