Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije

Poduzetništvo > Jamstvena shema > Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za dodjelu jamstva na poduzetničke kredite u sklopu programa

„JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2013. GODINU“

1) KORISNICI JAMSTVA

Korisnici jamstava mogu biti gospodarski subjekti – mali i srednji poduzetnici i obrti čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima  proizvodnje u područjima navedenim u članku 2. Pravilnika  o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem  Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.godinu za Zadarsku županiju, koji su registrirani u RH,  u većinskom su privatnom vlasništvu i imaju ekonomski opravdano ulaganje dokazano Poslovnim planom ili Investicijskom studijom, i koji ulažu na području Zadarske županije.

 

2) NAMJENA SREDSTAVA

Jamstvo pokriva najviše 75% iznosa neotplaćene glavnice  kredita odnosno maksimalno 1.500.000,00 kuna po jednom poduzetniku bez obzira radi li se o već postojećem poduzetniku ili poduzetniku početniku.

Početnikom se smatra poduzetnik čije poslovanje ne traje duže od 2 godine.

Jamstva se koriste za sljedeće namjene:

• za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70%( materijalne imovine)  30% (nematerijalne imovine)

• za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa ,

• za obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa  do maksimalno 500.000,00 kn.

 

3) UVJETI ODOBRENJA JAMSTVA

Jamstvo iz Jamstvene sheme moguće je odobriti samo onom poduzetniku koji ispunjava uvjete za odobrenje poduzetničkog kredita, a nema dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat traženog poduzetničkog kredita, pa odobrenje kredita takvom poduzetniku ne bi bilo moguće bez potpore iz ove Jamstvene sheme.

Da bi se rizik ne naplate jamstva smanjio na najmanju moguću mjeru, jamstva će se odobravati poduzetnicima kojima „kreditna kvaliteta“ u tablici prikazanoj u poglavlju 3.3 Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstva (Narodne novine“ broj 39/2009) nije niža od razine „dovoljna sposobnost plaćanja“.

Godišnji iznos naknade koju plaća poduzetnik/ korisnik jamstva na 75% neotplaćene glavnice kredita iznosi 1,35% i odnosi se na:

 • naknadu za korištenje jamstva u iznosu od 0,8%. Naknada se primjenjuje na stvarni iznos jamstva, a korisnik jamstva plaća naknadu jednom godišnje, pri izdavanju jamstva, te početkom svake godine trajanja jamstva,
 • naknadu za obradu zahtjeva za izdavanje jamstva u iznosu od 0,2% (minimalno 200 kuna) od odobrenog iznosa jamstva , a korisnik je plaća u trenutku realizacije kredita na ime troškova obrade zahtjeva za kredit,
 • jednogodišnju stopu neizvršenja obveza koju program predviđa u iznosi 0,35%.

 

4) POSLOVNE BANKE

Krediti za koje je moguće podnijeti zahtjev za jamstvo mogu se realizirati kod poslovnih banaka koje su prihvatile Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu za Zadarsku županiju.

 

5) POSTUPAK ODOBRAVANJA I IZDAVANJA JAMSTVA

Ako tijekom postupka odobrenja poduzetničkog kredita banka utvrdi da poduzetnik ispunjava uvjete za odobrenje kredita, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, upućuje poduzetnika na pokretanje postupka za odobrenje jamstva iz Jamstvenog fonda. Zahtjev za odobrenje jamstva podnosi poduzetnik – tražitelj kredita skupa s propisanom dokumentacijom.

O odobrenju zahtjeva za izdavanjem jamstva odlučuje tročlano Povjerenstvo za odlučivanje o o izdavanju jamstva Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.godinu Zadarske županije.

Odluke se donose na sjednicama Povjerenstva većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva.

Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobrenu garanciju iz Jamstvenog fonda donosi poslovna banka kod koje je kredit zatražen.

Ne postoji zakonsko pravo na izdavanje jamstva.

Svi koraci u postupku odobravanja i izdavanja jamstva definirani su Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem  Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.godinu za Zadarsku županiju.

 

6) ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM JAMSTVA

Zahtjev za izdavanjem jamstva podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva. Uz zahtjev se prilaže obvezna dokumentacija utvrđena člankom 17. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu za Zadarsku županiju. Zahtjev sa obveznom dokumentacijom dostavlja se u dva primjerka u pisanom obliku putem pošte ili osobno na adresu: Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o., Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar.

 

7) TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv otvoren je od 26. veljače 2014. godine do iskorištenja sredstava

 

8) DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se doznati putem:

 • internetske stranice: www.zadra.hr
 • telefona: 023 492-880
 • e-maila: zadra@zadra.hr

 

DOKUMENTACIJA:

 1. Javni poziv
 2. Program Jamstvenog fonda
 3. Pravilnik
 4. Zahtjev za jamstvo
 5. Potrebna dokumentacija

Vijesti

26 ožu. '19

Zahvalnica Sveučilišta u Zadru Agenciji ZADRA NOVA za uspješnu suradnju

Bogatim i raznolikim programom od 21. do 25. ožujka 2019. svečano su proslavljeni Dani Sveučilišta u Zadru – Dies Academicus. Finale višednevnog obilježavanja bila je svečana sjednica kojoj...

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]