AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/18-01/1

URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13

Zadar, 13. travanj 2018. godine

 

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Višeg stručnog suradnika/ce (1 izvršitelj), objavljuje slijedeći

 

P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, radi provjere stručnih i općih sposobnosti kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu:

 • Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata, – jedan (1) izvršitelj, na neodređeno vrijeme,

uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Zadru, dana 28. ožujka 2018. godine, održat će se: dana 23. travnja 2018. godine u prostorijama Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar s početkom u 10:00 sati

 

Pravo pristupa na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti imaju kandidati koji su dostavili pravovremene i potpune prijave te koji udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima oglasa, a to su slijedeći kandidati:

 

 1. Petra Bolanča, Ante Starčevića 19f, Zadar
 2. Jelena Grancarić-Milin, Vrtlarska 5, Zadar
 3. Marija Lovrin, Ante Starčevića 21, Bibinje
 4. Ivana Veldić Špehar, Tomislava Krizmana 7, Zagreb
 5. Marta Zubčić, Ražanac X 26, Ražanac

 

Objavom ovog poziva kandidati se smatraju obaviještenima o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Podnositeljima nepravodobnih i nepotpunih prijava kao i podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima oglasa te se ne smatraju kandidatima, upućena je odgovarajuća pisana obavijest.

 

 1. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja. Za kandidata, koji udovoljava propisanim i objavljenim uvjetima oglasa, a koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti u zakazano vrijeme, bez obzira na razloge ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 2. Mole se kandidati sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.
 3. Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno ili prekrši neko od prethodno opisnih pravila, bit će zamoljen da se udalji sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu natječaja neće bodovati.

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja za radno mjesto Viši stručni suradnik, na neodređeno vrijeme su sljedeći:
  1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14, 123/17)
  2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/2017)
  3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14)
  4. Zakon o javnoj nabavi Republike Hrvatske („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14, 120/16)
  5. Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final)
  6. Statut Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE („objavljen na mrežnim stranicama ZADRE NOVE“).

Izvori za pripremu kandidata pod rednim brojevima od 1 do 4 objavljeni u „Narodnim novinama“ dostupni su na mrežnoj stranici narodne novine, izvor objavljen pod br. 5 dostupan je putem mrežne stranice http://www.azoo.hr/images/razno/eu_hr.pdf , dok je izvor pod br. 6 dostupan na poveznici https://www.zadra.hr/wp-content/uploads/2015/10/STATUT.pdf .

 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća:

– pisanu provjeru znanja iz područja navedenih u pravnim izvorima za pripremanje kandidata,

– intervju.

 1. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10, maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 20 bodova.
 2. Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja. Bodovanje pisanog testiranja vršit će se na način da broj točnih odgovora bude podijeljen sa 2, što zaokruženo na jednu decimalu daje broj bodova postignutih na pisanom testu. Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti na pisanom testu je 10 bodova.

Povjerenstvo za provedbu oglasa provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje ili više od 50% ukupnog mogućeg broja bodova.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu.

Intervju se boduje na način da svaki član Povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova Povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene.

Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti na intervjuu je 10 bodova.

 1. Kandidat koji je pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti ima pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
 2. Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenog na pisanom testiranju i intervjuu, te ju dostavlja Ravnateljici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, uz izviješće o provedenom postupku koju potpisuju svi članovi povjerenstva.
 3. Ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE donijet će Odluku o odabiru 8 dana od dana primitka izvješća o provedenom postupku.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom Pozivu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE www.zadra.hr i na oglasnoj ploči Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar, s danom 13. travnja 2018. godine.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

v.r. Marica Babić, mag.oec.