Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada 2018. godine Upravno vijeće Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

 

raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove

Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

 

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine

 

Kandidati za ravnatelja/icu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti, odnosno visoka stručna sprema sukladno ranijim propisima,
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
 • najmanje 5 (pet) godina iskustva u pripremi EU projekata,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Ustanovom,
 • aktivno znanje engleskog jezika.

 

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis i opis dosadašnjeg radnog iskustva,
 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o iskustvu u pripremi EU projekata,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • drugi dokazi kojima se potvrđuju sposobnosti i znanja predviđeni kao uvjet za imenovanje (dokaz o znanju engleskog jezika).

 

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Sve isprave prilažu se u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat predočit će izvornik.

 

Ravnatelj/ica Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA imenuje se na 4 (četiri) godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave (31. listopada 2018. godine) u  javnom glasilu Narodne novine i Zadarskom listu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dokazuju to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Svi kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete bit će od strane Upravnog vijeća pozvani na razgovor.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrati će se da je povukao prijavu.

U roku od  30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o izboru.

 

Prijave s dokumentacijom predaju se preporučenom poštom na adresu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar s naznakom „Ne otvarati – natječaj za ravnatelja/icu“.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati u daljnjem postupku izbora.