I          Predmet poziva

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavljuje namjeru uzimanja u zakup poslovnog prostora na području grada Zadra, za potrebe rada svojih djelatnika, na vrijeme od tri  (3) godine, površine do 400 m2, minimalno deset (10) uredskih prostorija, s pratećim pomoćnim prostorijama (WC-om, ostavom, hodnikom,…).

 

II         Opis predmeta zakupa

Poslovni prostor mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

  • da se nalazi na području grada Zadra,
  • da je namijenjen za obavljanje poslova uredskih i sličnih djelatnosti,
  • da je ponuditelj vlasnik objekta,
  • da korisna površina poslovnog prostora iznosi do 400 m2, sa minimalno deset (10) uredskih prostorija minimalne korisne površine 25 m 2, zajedno sa pratećim pomoćnim prostorijama (WC-om, ostavom, hodnikom,…);

 

III       Uvjeti za prihvat ponude s iskazanim interesom

Zainteresirani ponuditelj može biti fizička ili pravna osoba, vlasnik nekretnine u trenutku stavljanja ponude.

Ponuda, prema ovom pozivu, treba sadržavati:

– detaljan opis objekta;

– traženi iznos mjesečne zakupnine;

– dokaz o vlasništvu poslovnog objekta (izvornik ili ovjerena preslika);

– dokaz o prebivalištu fizičke osobe (preslika osobne iskaznice), odnosno dokaz o registraciji pravne osobe (preslika);

– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde iz koje je vidljivo nepostojanje poreznog duga ponuditelja, a koja potvrda ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana računajući od dana objave ovoga poziva;

– potvrdu da ponuditelj nema dospjelih, a nepodmirenih obveza prema osnivaču ustanove – Zadarskoj županiji (potvrda Upravnog odjela za financije i proračun Zadarske županije da ponuditelj nije evidentiran kao dužnik sa bilo koje osnove, izvornik ili ovjerena preslika).

 

IV       Rok za podnošenje ponuda i izbor

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana, računajući od prvoga sljedećeg dana nakon objave poziva na službenim web stranicama Zadarske županije i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Pisane ponude s dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Agencije , na adresu Ul. Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na prethodno navedenu adresu, s naznakom: „Zakup poslovnog prostora na području grada Zadra – NE OTVARATI“.

 

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz ovog poziva, sadrži i najniži iznos mjesečne zakupnine.

Nakon razmatranja pristiglih ponuda pozvat će se ponuditelj čija se ponuda ocijeni najpovoljnijom da preda obvezujuću ponudu u roku od 15 dana od zaprimanja poziva.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA zadržava pravo da ne izabere niti jednu od dostavljenih ponuda, a u tom slučaju ponuditeljima ne pripada pravo potraživati naknadu bilo kakve vrste od Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.