Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva

Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar osigurat će se uvjeti za odvijanje programa obrazovanje i osposobljavanja prilagođeni regionalnim potrebama tržišta rada i suvremenim dostignućima u zdravstvu.

Više informacija

  • Naziv: Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva
  • Prijavitelj: Medicinska škole Ante Kuzmanića Zadar
  • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
  • Ukupna vrijednost projekta: 48.854.118,01 HRK
  • Bespovratna EU sredstva: 30.000.000,00 HRK
  • Operativni program: OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
  • Cilj: Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektoru zdravstva u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenzivnije suradnje sa sličnim centrima u EU
  • Aktivnosti: Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar i partnerskoj ustanovi - Medicinskoj školi u Rijeci osigurat će se uvjeti za odvijanje programa obrazovanje i osposobljavanja prilagođeni regionalnim potrebama tržišta rada i suvremenim dostignućima u zdravstvu. Elementi: 1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove; 2. Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekata za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove za SOO; 3. Stručni nadzor radova za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove; 4. Nabava specijalizirane opreme i edukacija o upotrebi specijalizirane opreme za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove za SOO; 5. Neovisna financijska revizija projekta; 6. Horizontalne aktivnosti; 7. Upravljanje projektom; 8. Promidžba i vidljivost
  • Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2019. - 21.09.2023.