08:52:51 | 10.05.2021

Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za obrtna sredstva u Zadarskoj županiji“

Potpora se odobrava putem subvencioniranja kamata na kredite, a može se ostvariti za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja, podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi…).

Županija subvencionira kamatu na odobrene kredite prema Programu tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate i to dva (2) postotna poena godišnje, fiksno.

Visina kredita može biti od 100.000,00 do 250.000,00 kuna.

Pravo na potporu mogu ostvariti mikro i mali subjekti malog gospodarstva koji su registrirani i posluju na području Zadarske županije, i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima poslovnih banaka koje su sa Zadarskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa. Korisnici mogu biti poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i profitne ustanove.

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na puno radno vrijeme, a manje od 50 (pedeset) zaposlenih.

Više o Programu doznajte ovdje