08:32:03 | 19.06.2020

Zaklada "Kultura nova" objavila javne pozive u okviru Programa podrške 2020

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 19. svibnja 2020. godine, Zaklada je 16. lipnja 2020. u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2021. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2021., 2022. i 2023. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

 • Programsko područje 1:             6.980.000 kn
 • Programsko područje 2:                150.000 kn
 • Programsko područje 3:                220.000 kn
 • Programsko područje 4:             1.000.000 kn
 • Programsko područje 5:             1.000.000 kn
 • Programsko područje 6:                200.000 kn
 • Programsko područje 7:                200.000 kn

Rok za podnošenje prijava je 2. rujna 2020., 16 h.

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. te e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.