08:08:48 | 23.09.2019

Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se šesti  ponovljeni

NATJEČAJ

Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“

 

1. PREDMET PRODAJE - službeno vozilo

Vrsta vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: W0L0ZCF6871127389; Oblik karoserije: zatvoreni; Godina proizvodnje: 2007; Vrsta motora: Diesel; Snaga motora: 135kW; Datum prve registracije: 02.08.2007; Prijeđeni kilometri: 210 000 km; Početna prodajna cijena: 71 500,00kn (s PDV-om); Prodajna cijena za drugi ponovljeni natječaj: 50.050,00 kn ; Prodajna cijena za treći ponovljeni natječaj:35.035,00 kn; Prodajna cijena za četvrti ponovljeni natječaj: 24.525,00 kn; Prodajna cijena za peti ponovljeni natječaj: 17.168,00 kn

PRODAJNA CIJENA za šesti ponovljeni natječaj: 12.018,00 kn

 

2. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Zbog potrebe pristupanja šestoj ponovljenoj prodaji otpisanog službenog vozila umanjuje se prodajna cijena vozila za 30% vrijednosti prodajne cijene iz petog ponovljenog natječaja te iznosi 12.018,00 kn. Nova prodajna cijena ujedno je i najniža cijena po kojoj se osobni automobil može prodati. Porez na promet i troškove prijenosa snosi kupac.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“ tj. u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju zbog bilo kojeg razloga.

Vozilo se može pregledati po dogovoru na telefon 099/293-5999.

Uz pisanu ponudu natjecatelji su dužni na ime jamčevine uplatiti iznos od 5% početne cijene na žiro račun Razvojne agencije Zadarske županije ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“, broj HR1023400091110250312, otvoren kod Privredne banke Zagreb.

Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, jamčevina se ne vraća.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  • Za fizičke osobe i obrtnike-ime, prezime, adresu i OIB
  • Za pravne osobe-naziv tvrtke, adresa, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
  • Iznos ponuđene cijene (brojem i slovima)

Uz pisanu ponudu natjecatelji moraju priložiti:

  • Dokaz o plaćenoj jamčevini
  • Broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih.

 

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Krajnji rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave je 15 dana od objave natječaja. Pismene ponude predaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o. „ u likvidaciji “,Put Murvice 14, 23 000 Zadar, s naznakom „Ne otvarati-ponuda za kupnju službenog vozila“.

Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini. Zakašnjele, nepotpune kao i one s eventualno ponuđenom cijenom nižom od početne cijene neće se razmatrati.

 

5. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u roku od 8 dana od otvaranja ponuda.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Razvojnom agencijom Zadarske županije ZADRA d.o.o. “ u likvidaciji“ u roku od 3 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao  najpovoljnije, te u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Kupac postaje vlasnik osobnog automobila  slijedećeg dana od uplate kupoprodajne cijene na žiro račun prodavatelja.