Plan razvoja Zadarske županije temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Zadarsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja.

Planom razvoja Zadarske županije utvrđuje se srednjoročna vizija, prioriteti i ciljevi razvoja Zadarske županije te drugi obvezujući elementi sadržaja srednjoročnih akata strateškog planiranja  na područnoj (regionalnoj) razini propisani zakonom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Trenutno je na snazi Županijska razvojna strategija Zadarske županije za razdoblje do 2020. godine, a sukladno članku 52. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem novi akt strateškog planiranja, odnosno Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave mora se donijeti šest mjeseci prije isteka važenja planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članka 13. i 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN, broj 147/14 i 123/17).

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA izrađuje Plan razvoja Zadarske županije. Javna ustanova ima status regionalnog koordinatora za Zadarsku županiju, odnosno osnovana je s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Županije te je zadužena za obavljanje poslova od javnog interesa.

Uvažavajući odredbe Zakona o zaštiti okoliša  (NN, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plan i programa na okoliš (NN, broj 3/17), a sukladno mišljenju nadležnog tijela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, u postupku izrade Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Odluka o pokretanju postupka izrade Plan razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Zadarske županije

Rješenje o imenovanju članova Partnerskog vijeća Zadarske županije

Rješenje o izmjeni članova Partnerskog vijeća Zadarske županije

Poslovnik o radu Partnerskog vijeća

Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš