Projects

Projects

ZADRA-25  ZADRA-26

Jedna od glavnih aktivnosti ZADRA nove je priprema i provedba projekata financiranih iz različitih fondova. Projekti u kojima se ZADRA nova specijalizirala posebno se odnose na IPA projekte, projekte za Programe zajednice te Strukturne fondove koji nas uskoro očekuju po ulasku u EU.

IPA

Hrvatskoj je kao zemlji  za razdoblje 2007. – 2013. otvorena mogućnost sudjelovanja u programu IPA – Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accessionassistance) koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

Program IPA sastoji se od sljedećih pet komponenti:

 • IPA I – jačanje kapaciteta i izgradnja institucija
 • IPA II –  prekogranična suradnja
 • IPA III – regionalni razvoj
 • IPA IV – razvoj ljudskih potencijala
 • IPA V – ruralni razvoj

PROGRAMI UNIJE

Hrvatskoj je uz IPA program omogućeno i sudjelovanje u programima unije koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.  Programi Unije su u pravilu namijenjeni državama članicama Europske unije, ali neki od njih otvoreni su i državama koje se nalaze u procesu približavanja Uniji. Dio nacionalnog financijskog doprinosa kojeg je Republika Hrvatska obvezna platiti za sudjelovanje u pojedinom programu, financira se iz pretpristupnih fondova (IPA).

Aktualni programi u RH

 • FP7
 • CIP
 • CIPEIP
 • CIPICTPSP
 • CIPIEE
 • Marco Polo II
 • Financijski instrument civilne zaštite i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu
 • Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008. – 2013.
 • PROGRESS
 • Europa za građane
 • Kultura 2007-2013
 • Media 2007
 • Carine 2013
 • Fiscalis 2013
 • Program za cjeloživotno učenje
 • Mladi na djelu
 • Građansko pravo i kazneno pravo
 • ErasmusMundus II

STRUKTURNI FONDOVI

Strukturni fondovi Europske unije na raspolaganju su državama članicama EU koje imaju potrebe za dodatnim ulaganjima u ujednačen i održiv gospodarski i društveni razvoj. Oni su u službi Kohezijske politike Europske unije, čiji je cilj ostvarenje gospodarske i društvene kohezije, odnosno ujednačenog razvoja Europske unije. Ulaskom u EU, Republici Hrvatskoj će biti omogućeno korištenje slijedećih fondova:

 • Europski socijalni fond (EuropeanSocialFund, ESF)
 • Europski fond za reginalni razvoj (EuropeanRegionalDevelopmentFund, ERDF)
 • Kohezijski fond (CohesionFund, CF)
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EuropeanAgriculturalFund for RuralDevelopment, EAFRD)
 • Europski ribarski fond (EuropeanFisheriesFund, EFF)

Vijesti

Arhiva +
Natječaji
+