Izrađeni strateški dokumenti

Izrađeni strateški dokumenti

Strategija razvoja grada Zadra prvi je ovakav dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja grada Zadra sukladno metodologiji i praksi koja se koristi kod izrade strateških dokumenata u Europskoj uniji.…
08:35:23 | 15.07.2019
Sukladno Smjernicama za izradu Strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (2015) izdanim od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, izrađena je Strategija razvoja Urbanog područja Zadra 2014.-2020. Koordinator izrade bila je Agencija za razvoj Zadarske…
08:34:44 | 15.07.2019
Kroz Strategiju razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije za razdoblje 2014. – 2020. kreirane su jasne i ostvarive smjernice za razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije za sedmogodišnje razdoblje. Strategija je izrađena u sklopu projekta “Kompetentni dionici – snažno partnerstvo” koji je…
08:34:01 | 15.07.2019
Operativni program razvoja sektora ribarstva Zadarske županije za razdoblje 2013.-2015. je programsko-planski dokument kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti održivog razvoja sektora ribarstva u Zadarskoj županiji. U ŽRS Zadarske županije (2011. – 2013.) sektor ribarstva prepoznat je kao sektor…
08:33:28 | 15.07.2019
Glavni plan razvoja turizma Zadarske županije glavni je strateški razvojni dokument kojim se usmjerava turistički razvitak u Županiji u dužem vremenskom razdoblju. Zadarska županija povjerila je koordinaciju izrade ovog dokumenta Razvojnoj agenciji Zadarske županiji, a sredstva za financiranje izrade dokumenta osigurana…
08:32:59 | 15.07.2019
Zadarska županija u suradnji s Programom UN-a za razvoj (UNDP) u 2011. inicirala je proces izrade Programa ruralnog razvoja Zadarske županije, a za koordinatora izrade odabrana je Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA). Program ruralnog razvoja Zadarske županije je strateško plansko…
08:32:27 | 15.07.2019
Županijska razvojna strategija (ŽRS) temeljni je strateški planski dokument za društveno gospodarski razvoj županije, u skladu s načelima održivog razvoja. Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. izrađena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te prema…
08:29:59 | 15.07.2019
Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji je usvojen 29. prosinca 2009. godine definirani su svi ključni dionici i njihove uloge u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Zakonom je predviđeno da svaka županija donese svoju razvojnu strategiju koja će dati doprinos…
08:27:32 | 15.07.2019